GDPR

Ochrana osobních údajů

ASYS IJD, spol. s r.o.
se sídlem Heverova 249, 280 02 Kolín 4

IČO: 43090524, zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka 5387,
Telefonní kontakt: +420 602 240 659 Email: office@asys.cz.cz
dále jen ("společnost" nebo "správce údajů")

Společnost, jakožto správce osobních údajů, tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů touto společností, včetně rozsahu práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů společností.

Společnost zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 27. dubna 2016 č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Shromažďované údaje

Společnost zpracovává získané osobní údaje subjektu v následujícím rozsahu:

 • Identifikační údaje, zejména jméno a příjmení, adresa trvalého či jiného pobytu, IČO (pokud je zákazník podnikatel) a také uživatelské jméno a heslo (v případe registrace);
 • Kontaktní údaje, tedy osobní údaje, které nám umožnují kontakt s Vámi, zejména e-mailová adresa, telefonní číslo;
 • Dodací údaje, tedy osobní údaje, které nám umožní Vám doručit objednané zboží či poskytnout službu, zejména se jedná o doručovací, fakturační či jinou Vámi zadanou adresu;
 • Obchodní údaje, tedy osobní údaje, kterými jsou zejména údaje o zboží a službách, které jste si objednali, způsobu doručení a platby včetně čísla platebního účtu a údaje o reklamacích;
 • Vaše nastavení, tedy údaje ve vašem profilu, zejména uložené adresy, nastavení newsletteru, členství ve věrnostních programech a nákupní seznamy;

Osobní údaje získáváme výhradně přímo od vás (v textu je dále uváděno „kupující“) prostřednictvím našeho webu nebo při komunikaci s vámi. Ve všech případech zpracováváme pouze osobní údaje, které nám jsou poskytnuty v rámci objednávání zboží nebo služeb, vytváření a používání účtu, nebo při komunikaci s námi.

Účel zpracování

Výše uvedené údaje potřebujeme znát z důvodu realizace nákupu a dodání zboží (rozumí se i služeb) na kupujícím (rozumí se i objednatelem) určené místo, komunikaci s kupujícím a splnění dalších povinností vyplývajících ze zákona. Tyto údaje společnost získá při objednávce kupujícího a to buď trvale, nebo dočasně. Jelikož jsou tyto osobní údaje kupujícího získávány za účelem splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je kupující, případně jsou nezbytné pro splnění právní povinnosti, není nutný Váš výslovný souhlas se zpracováním.

Zpracování se souhlasem

Kupující může při objednávce udělit souhlas se zpracováním výše uvedených osobních údajů pro účely:

 • vedení uživatelského účtu,
 • zasílání informací souvisejících se zbožím a službami

Nákup zboží (rozumí se i služeb) není podmíněn tímto souhlasem a kupující může souhlas s uchováváním a zpracováváním výše zmíněných osobních údajů kdykoli odvolat, a to tak, že zašle e-mailovou zprávu na office@asys.cz nebo tuto skutečnost oznámí prodávajícímu telefonicky. Tímto odvoláním souhlasu není dotčeno zpracování osobních údajů pro účely splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je kupující, případně jsou nezbytné pro splnění právní povinnosti.

Forma a délka zpracování

Osobní údaje kupujícího jsou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem. Údaje zpracované za účelem splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je kupující, případně jsou nezbytné pro splnění právní povinnosti (pro zajištění dodávek zboží či služeb, vyřizování reklamací, účetní povinnosti a další) jsou uchovány po dobu nezbytně nutnou stanovenou právními předpisy (zejména zákon č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a další) nejdéle však po dobu 10 let.

Zpracovatelé a předávání osobních údajů

Ve všech případech zpracováváme údaje o kupujících pro vlastní účely jako jejich správce avšak osobní údaje můžeme předávat také dalším subjektům, které se nacházejí v roli správce, a to za účelem:

 • Doručení zboží: zvolenému dopravci předáme údaje podle toho, jak jsou vyplněny v objednávce. Takto předané údaje zahrnují predevším jméno a příjmení, doručovací adresu, tel. číslo, na kterém může dopravce kupujícího kontaktovat, a pokud nebylo zboží uhrazeno předem, tak i případně částku, kterou je třeba při převzetí zboží uhradit. Dopravce je ve vztahu k osobním údajům, které mu předáme, oprávněn je zpracovávat pouze pro účely doručení zboží. Jedná se zejména o společnosti:
  • Česká pošta, s.p., IČO: 47114983,
  • Direct Parcel Distribution CZ s. r. o., IČO: 61329266,
  • eKurýr s.r.o., IČO: 25779711,
  • General Logistics Systems Czech Republic s.r.o., IČO: 26087961.
  • PPL CZ s.r.o., IČO: 25194798,
  • Zásilkovna, s.r.o., IČO: 28408306.
 • Platební karty: společnost nemá údaje o platebních kartách
 • Marketingové zpracování: společnost nevyužívá služeb třetích osob k poskytování marketingových služeb na základě Využívání souboru cookies a dalších technologií.
 • Platby na splátky: společnost nesjednává prodej na splátky ani jinou formu bankovní půjčky.
 • Servis a reklamace: společnost může poskytnout nezbytné údaje o kupujícím a jeho nákupu dodavateli zboží nebo servisnímu centru příslušného výrobce v souvislosti s reklamací objednaného zboží či služby

Poučení o právech

Kupující mají k zaručení ochrany jejich osobních údajů tato práva:

 • Právo na informace - Právem na informace se rozumí veškerá práva kupujícího obsažená v čl. 13 nařízení. Zejména se jedná o právo kupujícího na znalost totožnosti a kontaktních údaju správce a znalost účelu, pro který jsou osobní údaje kupujícího společností shromaždovány a zpracovávány.
 • Právo na přístup k osobním údajům - Právem na přístup k osobním údajům se rozumí veškerá práva kupujícího obsažená v čl. 15 nařízení. Zejména se jedná o právo kupujícího na získání potvrzení od společnosti, zda a případně za jakým účelem a v jakém rozsahu jsou osobní údaje kupujícího zpracovávány.
 • Právo na opravu - Právem na opravu se rozumí veškerá práva kupujícího obsažená v čl. 16 nařízení, zejména pak právo na to, aby společnost opravila bez zbytečného odkladu nepřesné nebo nesprávné osobní údaje, které se kupujícího týkají.
 • Právo na výmaz (být zapomenut) - Právem na výmaz se rozumí veškerá práva kupujícího obsažená v čl. 17 nařízení, zejména se jedná o právo kupujícího, aby společnost bez zbytečného odkladu na požádání kupujícího vymazala osobní údaje kupujícího za předpokladu, že pro to budou naplněny podmínky dané nařízením. Toto právo se neuplatní v případě, že zpracování osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění právní povinnosti nebo výkon či obhajobu právních nároků.
 • Právo na omezení zpracování - Právem na omezení zpracování se rozumí veškerá práva kupujícího obsažená v čl. 18 nařízení. Toto právo umožnuje kupujícím v určitých případech požadovat, aby došlo k označení osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování.
 • Právo na přenositelnost údajů - Právem na přenositelnost údaju se rozumí veškerá práva kupujícího obsažená v čl. 20 nařízení, zejména pak právo kupujícího získat své osobní údaje, které poskytl společnosti, ve strukturovaném, bežně používaném a strojově čitelném formátu.
 • Právo vznést námitku - Právem vznést námitku se rozumí veškerá práva kupujícího obsažená v čl. 21 nařízení. Zjistí-li nebo domnívá-li se kupující, že společnost zpracovává jeho osobní údaje v rozporu s ochrannou soukromého života kupujícího, v rozporu s nařízením nebo v rozporu se zákonem, může požadovat po společnosti vysvětlení či požadovat, aby byl takovýto stav odstraněn.
 • Právo podat stížnost - Kupující má právo obrátit se se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, který plní úlohu dozorového úřadu ve věcech ochrany osobních údajů. Stížnost je možné podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, nebo na webu www.uoou.cz, kde je k dispozici podrobný formulář.

 

Právo kupujícího na jiné prostředky soudní a správní ochrany tím není dotčeno.

(Vydavatel dokumentu a zodpovědná osoba je ASYS IJD, spol. s r.o.. IČO: 43090524)
Verze dokumentu je 2020/1
Platnost dokumentu je od 2.1.2020
Poslední revize dokumentu ze dne 20.8.2023